ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήρια

Η Πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής
έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» και κωδικό
MIS 5002357 εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής
Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», ΕΙΕ Λεωφ. Βασιλέως
Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635

Η Επιστημονική Συνάντηση Πολιτισμικές μεταφορές. Διαμεσολαβήσεις και διαμεσολαβητές στη σύγχρονη Ελλάδα είναι η φυσική συνέχεια του ερευνητικού προγράμματος Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 1830-1974, το οποίο διενεργείται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών με τη συνεργασία της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Το πρόγραμμα είχε στόχο την καταγραφή προσώπων και θεσμών που συνέβαλαν με διαμεσολαβητικούς τρόπους στη μεταφορά κειμένων και ιδεών μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περιόδου που εκτείνεται από τη θεμελίωση και τη στελέχωση του νέου ελληνικού κράτους έως και τη μεταπολίτευση, η οποία συνιστά τομή στη νεοελληνική πολιτική και πολιτισμική ιστορία. Στόχος είναι η συγκρότηση ενός συλλογικού, ψηφιακού βιογραφικού και θεματικού λεξικού.
Αντικείμενο της Επιστημονικής Συνάντησης είναι να ερμηνεύσουμε συνθετικά τα επιμέρους δεδομένα που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος, να μελετήσουμε τα συμπεράσματά μας από θεωρητική, μεθοδολογική και, βέβαια, από ιστοριογραφική σκοπιά. Για τον λόγο αυτό, καλό θα είναι να αποφύγουμε τις περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις στις παρεμβάσεις μας, προκειμένου να αναλογιστούμε το γενικότερο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν τα ειδικά φαινόμενα που περιγράφουμε. Αντικείμενο θα είναι συνεπώς ο αναστοχασμός για τον τρόπο με τον οποίο συμπλέκονται τα πρόσωπα με τους θεσμούς, οι μικροϊστορίες με την Ιστορία.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 7 Μαΐου 2020
Γαλλική Σχολή Αθηνών, 8 Μαΐου 2020