e-BOOKS

e-books

Η μελέτη αποσκοπεί σε μία συνολική παρουσίαση τόσο της εθνογένεσης όσο και της επέκτασης των πρώιμων Σλάβων στην Ανατολική, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τους 5ο-7ο αι. Με βάση τα σημερινά γεωγραφικά όρια, θα επιχειρηθεί η παρουσίαση του ζητήματος για κάθε μία σύγχρονη χώρα ξεχωριστά προκειμένου να καταδειχθούν οι εθνολογικές και πολιτισμικές μεταβολές που επέφερε η σλαβική μετανάστευση κατά τη μετάβαση από την ύστερη Αρχαιότητα στον πρώιμο Μεσαίωνα.

Πρόκειται για τιμητικό τόμο στη μνήμη της Λουκίας Δρούλια. Ο τόμος θα περιλαμβάνει την αδημοσίευση διατριβή της και 4 ακόμη άρθρα της με αντικείμενο τον Φιλελληνισμό (όλα στα γαλλικά).

Μπορεί ένας ιστορικός να λάβει ερεθίσματα από τη λογοτεχνία που θα «μπολιάσουν» τη σκέψη και τη μεθοδολογία του; Είναι δυνατόν λογοτεχνικά σύμβολα και εικόνες να βοηθήσουν έναν ιστορικό να καταστήσει εύληπτα τα επιχειρήματά του, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και διδασκαλίας; Έχει σχέση η γραφή του ιστορικού με τη γραφή του λογοτέχνη; Πώς μεταφράζει ο ιστορικός μια πηγή η οποία γράφηκε ως λογοτεχνικό έργο; Μπορεί ένας λογοτέχνης να είναι και ιστορικός ή το αντίστροφο; Ο συλλογικός τόμος Συνάντηση Ιστορίας και Λογοτεχνίας στη Σύγχρονη Έρευνα αποτυπώνει αυτά και άλλα ερωτήματα, στα οποία οι συγγραφείς επιχειρούν να προτείνουν απαντήσεις.

Η μελέτη αυτή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται ο κώδικας στη βυζαντινή τέχνη, με στόχο τη δημιουργία μιας τυπολογίας της βυζαντινής στάχωσης. Με την πάροδο των αιώνων παρατηρείται αλλαγή των διακοσμητικών μοτίβων, η οποία μπορεί να συνδεθεί και να εξηγηθεί με αναφορά στα θεολογικά ζητήματα της κάθε εποχής. Η διαδοχή των διακοσμητικών μοτίβων που κοσμούν τα Ευαγγελιστάρια, είναι συνεπής στην εικονογραφία φορητών εικόνων, ψηφιδωτών και νωπογραφιών ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι απεικονίσεις σε έργα μικροτεχνίας. Η μελέτη εξετάζει επίσης συμβάσεις του κάθε μέσου καθώς και τη σχέση της διακόσμησης του Ευαγγελίου με άλλα εικονογραφικά στοιχεία, σε μία πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης του θέματος.

Η μελέτη πραγματεύεται τις λέξεις με τις οποίες περιγράφεται το βιβλίο ως φυσικό αντικείμενο και οι οποίες παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ίδιες κατά την εξέλιξη της παραγωγής του από τα βυζαντινά μέχρι τα νεώτερα χρόνια. Παράλληλα, οι όροι δίνουν την ευκαιρία διερεύνησης του πλαισίου εντός του οποίου γινόταν η παραγωγή του βιβλίου, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την εξαγωγή υποθέσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις συμπερασμάτων για την κοινωνική ιστορία του βιβλίου.

A supplement to the corpus of inscriptions from Upper Macedonia (Th. Rizakis and G. Touratsoglou, Έπιγραφὲς Ἄνω Μακεδονίας, Athens 1985), containing for each inscription published in the corpus a translation of the text in English, an update apparatus, more recent bibliography and updated commentary (when necessary), and entries on all inscriptions on stone published after the publication of the corpus.

A supplement to the corpus of inscriptions from Beroia (L. Gounaropoulou and M. B. Hatzopoulos, Έπιγραφὲς Κάτω Μακεδονίας, Τεῦχος Α΄. Ἐπιγραφὲς Βεροίας, Athens 1998), containing for each inscription published in the corpus a translation of the text in English, an updated apparatus, more recent bibliography and updated commentary (when necessary), and entries on all inscriptions on stone published after the publication of the corpus.

Αντικείμενο του έργου είναι η μεταγραφή, η έκδοση και ο σχολιασμός του κειμένου της ανέκδοτης Εντολής του Δούκα της Κρήτης Leone Duodo (1459), η οποία απόκειται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη.

Μια σειρά μελετών που πραγματεύονται τη διείσδυση του ρωμαϊκού δηναρίου στις τοπικές οικονομίες. Χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας είναι η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ισχυρή νομισματική παράδοση, όπως στη Δύση και τη Βαλκανική, σε αντίθεση με τις περιοχές της Ανατολής. Στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, όπου η οικονομία στηριζόταν ευρεία διάδοση του αττικού τετραδράχμου, το δηνάριο δεν εμφανίζεται σε αξιοσημείωτες ποσότητες παρά στα μέσα του 1ου π.Χ. αιώνα και συνδέεται κυρίως με την παρουσία ρωμαϊκών στρατευμάτων.
Οι μελέτες του παρόντος τόμου επικεντρώνονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας και της Βαλκανικής, ώστε να καταδειχθεί το σχήμα, ο ρυθμός και οι ιδιαιτερότητες της ενσωμάτωσης του ρωμαϊκού δηναρίου στις τοπικές οικονομίες.

Η Πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής
έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» και κωδικό
MIS 5002357 εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής
Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).