Π.3.1.9.: Δυτικά θρησκευτικά τάγματα στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (11ος-19ος αι.). Δεύτερη φάση

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρίνα Κουμανούδη, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικοί συνεργάτες: Γιώργος Κουτζακιώτης, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ,
Αγγελική Πανοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Περιγραφή: Η βάση δεδομένων «Δυτικά θρησκευτικά τάγματα στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (11ος-19ος αιώνας)» αποσκοπεί:
α) να αποτυπώσει για πρώτη φορά χαρτογραφικά την έκταση, την πυκνότητα και την ποικιλομορφία των εγκαταστάσεων των Δυτικών θρησκευτικών ταγμάτων στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου) από τον 11ο αιώνα έως το 1830, έτος της ελληνικής ανεξαρτησίας.
β) να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει τη βασική βιβλιογραφική τεκμηρίωση για τις εγκαταστάσεις αυτές.
Τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται βασίζονται, πρωτίστως, σε δημοσιευμένο αλλά και αδημοσίευτο αρχειακό υλικό.
Η βάση θα εμπλουτίζεται συστηματικά με νέες πληροφορίες και θα ενημερώνεται βιβλιογραφικά.
Δεδομένων των δυσκολιών που συνεπάγεται ο όγκος και η διασπορά των πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση των ταγμάτων, στην παρούσα φάση πιλοτικά επιχειρήθηκε η καταγραφή της περιουσίας τριών περιπτώσεων:
α) του νοσοκομειακού τάγματος των Σταυροφόρων,
β) του στρατιωτικού τάγματος του Αγίου Σαμψών, και
γ) των Κιστερκιανών της Κρήτης.

Koumanoudi