ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα
Τηλ. +30 210.72.73.619
email: iie@eie.gr